RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności serwisu internetowego http://www.zwrotkaryitd.pl (dalej: Serwis) ma charakter informacyjny, nie jest ona źródłem obowiązków dla Korzystających z Serwisu. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu są Agata Majerska i Bartosz Majerski, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Kancelaria Adwokacka Iuridica A. Majerska B. Majerski s.c. z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 8/4, 30- 536 Kraków, NIP: 679-307-48-40, tel.: 12 378 95 70, e-mail: kancelaria@iuridica.com.pl; – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 1. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
 2. Za pośrednictwem Serwisu Administratorzy świadczą usługi drogą elektroniczną. Administratorzy posiadają tytuł zawodowy adwokatów i należą do samorządu adwokackiego Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Są wpisani na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie https://adwokatura.krakow.pl/adwokaci/. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług prawnych Administratorzy są objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Więcej informacji na temat tajemnicy adwokackiej można znaleźć w serwisie Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie https://adwokatura.krakow.pl/tajemnica-adwokacka/.
 3. Serwis skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, osób prawnych lub innych podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z Serwisu w ramach i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Korzystanie z Serwisu, w tym podawanie danych osobowych i innych danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej oraz nałożonych kar, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Usługobiorcy jest dobrowolne, z zastrzeżeniem następujących wyjątków:
  • zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą elektroniczną i niniejszej Polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą elektroniczną;
  • obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej Polityce prywatności i rozpoczynające się wielką literą (np. Usługodawca, Administrator, Serwis) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą elektroniczną dostępnym na stronie Serwisu.

II. Podstawy przetwarzania danych

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w II pkt 1 Polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych korzystających z Serwisu przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

III. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych w Serwisie

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Serwisie.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i czas trwania przetwarzaniaZakres przetwarzanych danych
Wykonanie Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umówArtykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres prowadzenia działalności/siedziby,  nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer KRS, sygnatura sprawy/ znak/ numer decyzji
Marketing własnych usług/produktów AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu własnych usług/produktów w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).Imię i nazwisko; adres prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer KRS
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer KRS

IV. Odbiorcy danych w Serwisie

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym dla realizacji zawieranych Umów Świadczenia Usług, Drogą elektroniczną (dalej: „Umowa”) konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe  korzystających z Serwisu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Usługobiorcy, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Usługobiorcę;
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności;
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności;
  • dostawcy usług marketingowych – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy dostawcy świadczącemu na rzecz Administratora usługi marketingowe (m.in. prowadzenie profilu w serwisie Facebook, Instagram, LinkedIn) jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania zgodnego z niniejszą Polityką prywatności; 

V. Profilowanie w Serwisie

 1. RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator wskazuje, że w Serwisie nie jest stosowane profilowanie.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz odpowiednich przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu własnych usług/produktów – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu własnych usług/produktów, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie Polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki prywatności.

VII. Cookies

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis).
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:
  • identyfikacji Usługobiorcy jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani;
  • zapamiętywania danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do formularza,
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania  Serwisu;
  • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 6. Administrator może korzystać w Serwisie z usług Google Analytics oraz Google Ads dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie i wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające Serwis. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Serwis oraz sposób ich zachowania w Serwisie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć).
 7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Serwisu lub Polityki prywatności, prosimy o kontakt na następujący adres: Kancelaria Adwokacka Iuridica A. Majerska B. Majerski s.c., ul. Czarnieckiego 8/4, 30-536 Kraków, e-mail: kancelaria@iuridica.com.pl, tel.: .12 378 95 70

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agatę Majerską i Bartosza Majerskiego, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Kancelaria Adwokacka Iuridica A. Majerska B. Majerski s.c. z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 8/4, 30- 536 Kraków, NIP: 679-307-48-40, za pośrednictwem Serwisu internetowego http://www.zwrotkaryitd.pl.
 2. Niniejszy regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w zakresie korzystania przez Usługobiorcę z funkcjonalności Serwisu.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  • Kodeks cywilny – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
  • Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; prowadząca działalność gospodarczą, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę świadczenia usług drogą elektroniczną z Usługodawcą.
  • Regulamin – niniejszy regulamin.
  • Serwis – serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem http://www.zwrotkaryitd.pl, za pośrednictwem którego Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą umowę świadczenia usług drogą elektroniczną.
  • Usługodawca- Agata Majerska i Bartosz Majerski, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Kancelaria Adwokacka Iuridica A. Majerska B. Majerski s.c. z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 8/4, 30- 536 Kraków NIP: 679-307-48-40; tel.: 12 378 95 70, e-mail: kancelaria@iuridica.com.pl; świadczący usługę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcy posiadają tytuł zawodowy adwokatów i należą do samorządu adwokackiego Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Są wpisani na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie https://adwokatura.krakow.pl/adwokaci/. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług prawnych Administratorzy są objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Więcej informacji na temat tajemnicy adwokackiej można znaleźć w serwisie Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie https://adwokatura.krakow.pl/tajemnica-adwokacka/.
  • Wniosek – rezultat wypełnienia przez Usługobiorcę Formularza dostępnego w Serwisie generującego dokument, stanowiący wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego lub skargi na wznowienie postępowania sądowo- administracyjnego. Wniosek powinien być następnie podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji wnioskodawcy i złożony w stosownym organie administracji lub sądzie administracyjnym.
  • Formularz – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający, po jego prawidłowym wypełnieniu przez Usługobiorcę, wygenerowanie Wniosku.
  • Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa oferowana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, polegająca na polegająca na doradztwie w sporządzeniu wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego lub skargi na wznowienie postępowania sądowo- administracyjnego; wygenerowaniu Wniosku następuję po prawidłowym wypełnieniu Formularza oraz dokonaniu płatności.
  • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20018 r. poz. 1000)
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.zwrotkaryitd.pl. Regulamin jest publikowany w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 5. Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zawieranej przez Usługodawcę z Usługobiorcą. Skorzystanie z Formularza w Serwisie jest równoznaczne z oświadczeniem przez Usługobiorcę, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z Serwisu.

§ 2. Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • dostęp do Internetu,
  • zainstalowana przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zostają zainstalowane pliki cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dostęp do informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Informacje te Usługodawca zamieszcza w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie Serwisu.
 3. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz informacji o udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Informacje, o których mowa powyżej stanowią załącznik do Regulaminu.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany w szczególności do:
  • podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd i nienaruszających praw osób trzecich,
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających prawa osób trzecich,
  • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowanie działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, które znajdują się w posiadaniu Usługodawcy,
  • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi zwyczajami,
  • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych korzystających oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej swojej lub podmiotu, który reprezentuje.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w §2 ust. 4 powyżej Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Korzystanie przez Usługobiorcę z Formularza rozpoczyna się poprzez wprowadzenie pierwszych informacji w polach wyboru dostępnych w Serwisie. Wygenerowanie Wniosku następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie sześciu kolejnych kroków: 1. Wypełnieniu Formularza, 2. Kliknięciu  checkbox obok oświadczenia „Oświadczam, że jestem świadomy, iż pełny zwrot kary otrzymam jeżeli decyzję o nałożeniu kary wydano po 01/01/2011 r., a jej przedmiotem był jedynie przekroczony nacisk pojedynczej osi napędowej, który wynosił między 8 a 11.5 tony. W innych przypadkach zmniejszenie kary będzie proporcjonalne do skali naruszeń.” 3. Kliknięciu  checkbox obok oświadczenia „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i akceptuję jego postanowienia”, 4. kliknięciu checkbox obok oświadczenia „Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności”, 5. kliknięciu checkbox obok oświadczenia: „oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utracę prawo odstąpienia od umowy”, 6. kliknięciu pola „Opłać Wniosek”, 7. dokonaniu płatności drogą elektroniczną za pośrednictwem wybranego banku Usługobiorcy.
 7. Do momentu kliknięcia przez Usługobiorcę pola „Opłać Wniosek” Usługobiorca ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych do Formularza danych. Wersja robocza Wniosku dostępna jest dla Usługobiorcy poprzez link wygenerowany w Serwisie, aktywny w okresie 30 dni. Do wygenerowania Wniosku niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę wszystkich danych wskazanych w Formularzu.
 8. Po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, tj. wygenerowaniu Wniosku przez Usługobiorcę, prawo Usługobiorcy do odstąpienia od umowy jest wyłączone, na co Usługobiorca wyraża zgodę, akceptując Regulamin.
 9. Skorzystanie przez Usługobiorcę z Usługi wygenerowania Wniosku jest możliwe tylko w przypadku spełnienia przez Usługobiorce łącznie trzech warunków, opisanych szczegółowo w Serwisie, dotyczących okresu, w jakim na Usługobiorcę została nałożona kara, przyczyny nałożenia kary oraz wysokości przekroczenia nacisku osi.
 10. Dostępne metody płatności to płatność kartą kredytową lub tzw. szybkim przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 11. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, przesyłając Usługobiorcy oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej. Wypowiedzenia tego Usługodawca może dokonać tylko z ważnych przyczyn, do których należą:
  • korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
  • korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
  • przesłanie lub umieszczenie przez Usługobiorcę w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam).
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Usługobiorcy oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Usługodawcę przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Usługobiorcę,
  • za transakcje dokonane za pośrednictwem Serwisu przez nieuprawnione osoby trzecie,
  • zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Usługobiorcy
  • szkody wynikłe na skutek podania przez Usługobiorcę błędnych, nieprawdziwych lub niepełnych informacji podczas generowania Wniosku za pośrednictwem Serwisu lub niezastosowanie się przez Usługobiorcę do instrukcji Usługodawcy dotyczących sposobu podpisania lub wysłania Wniosku a także szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu.

§ 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Wniosku podane w Serwisie lub w innych miejscach służących eksponowaniu Serwisu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Usługodawca, na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta, wyłącza uprawnienie do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia (tj. wygenerowaniu Wniosku) przez Usługodawcę. Usługobiorca jest poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezbędne jest:
  • spełnienie przez Usługobiorcę przesłanek dopuszczalności wypełnienia i wygenerowania Wniosku, o których Usługobiorca jest poinformowany poprzez informację zamieszczoną w Serwisie
  • prawidłowe wypełnienie Formularza
  • kliknięcie checkbox obok oświadczeń o zapoznaniu z treścią polityki prywatności, regulaminu oraz o informacji o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę
  • opłacenie Wniosku.
 4. W celu zawarcia umowy konieczne jest zapoznanie się przez Usługobiorcę z Regulaminem oraz Polityką prywatności i ich akceptacja. Zaznaczenie opcji „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia” oraz opcji „Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i akceptuję jej postanowienia” oznacza, że Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności, rozumie ich postanowienia i wyraża zgodę na warunki w nich umieszczone. Brak takiej akceptacji powoduje brak możliwości wygenerowania Wniosku. Regulamin jest udostępniany w taki sposób, aby Usługobiorca mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 5. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Usługodawcę i przesłaną drogą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej e-mail.
 6. Po dokonaniu płatności Usługodawca przesyła na podany adres poczty elektronicznej e-mail Usługobiorcy informację o wygenerowaniu Wniosku oraz Wniosek w formacie pdf. Wniosek można wygenerować również samodzielnie  niezwłocznie po dokonaniu płatności. Usługodawca w treści wiadomości e-mail przesłanej do Usługobiorcy zawiera nadto informacje dotyczące sposobu podpisania i wysłania wniosku a także o ewentualnym wpisie sądowym, który należy uiścić w przypadku skargi na wznowienie postępowania sądowo- administracyjnego.

§ 4. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności związane z funkcjonowaniem Serwisu, mogą być składane z tytułu:
  • niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
  • niewykonania, nienależytego wykonania usług przez Usługodawcę lub wadliwego ich rozliczenia.
 2. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia jej wniesienia.

§ 5. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów z tytułu Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem RODO są Agata Majerska i Bartosz Majerski, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Kancelaria Adwokacka Iuridica A. Majerska B. Majerski s.c. z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 8/4, 30- 536 Kraków, NIP: 679-307-48-40, tel.: 12 378 95 70, e-mail: kancelaria@iuridica.com.pl.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy reguluje „Polityka prywatności”, zamieszczona w Serwisie.

§ 7. Prawa autorskie

Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie w tym w szczególności znaki graficzne, zdjęcia oraz opisy  usługi są chronione prawami autorskimi w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich. Żaden z elementów treści publikowanych ww. serwisie nie może być rozpowszechniany lub kopiowany w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody właściciela tych treści tj.Usługodawcy.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
  • wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń,
  • zmiany warunków rynkowych,
  • wprowadzenie do oferty lub wycofania z oferty usług,
  • zmiany w oferowanych form dostawy, odbioru, sposobów zapłaty, w procedurze rozpatrywania reklamacji itd. wynikające ze sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa Usługodawcy,
  • konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, a także zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększająca zakresu obowiązków i nie zmniejszająca zakresu uprawnień Usługobiorcy.
 2. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę jeżeli zostały zachowane wymagania z art. 384 Kodeksu cywilnego. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Usługobiorcy nabytych przed dniem wejścia w życie zmian. O treści zmian Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę w Serwisie wiadomości o zmianie Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy sprzedaży wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom polskim.
 4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.01.2021 r.